Spracovanie osobných údajov - uzatvorenie zmluvy

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť Famico s.r.o. spracováva Vaše osobné údaje, pretože je to nevyhnutné pre splnenie zmluvy s Vami ohľadne predaja tovaru (alebo pre prijatie opatrenia pred uzatvorením takej zmluvy), a ďalej spracováva Vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

1.    TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 • 1.1.    Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Famico s.r.o. so sídlom Všechromy 75, 251 63 Strančice identifikačné číslo: 27457494 zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddíl C, vložka 114242 (ďalej len „správca“).
 • 1.2.    Kontaktné údaje sú nasledujúce: adresa pre doručovanie Famico s.r.o., Všechromy 75, 251 63 Strančice, adresa elektronickej pošty info@4kids.sk telefón 313 129 857.
 • 1.3.    Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

2.    PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 2.1.    Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre:
 • 2.1.1.    splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre prijatie opatrení správcom pred uzatvorením takej zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“);
 • 2.1.2.    splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. c) nariadenia, a to konkrétne hlavne splnenia povinností uložených správcovi obecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 235/2004 Sb., o dani z priídanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 586/1992 Sb., o daniach z príjmu, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Sb., o účtovníctve, v zneních neskorších predpisov.

 

3.    ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 3.1.    Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doporučenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady, či prijatí opatrení správcom pred uzatvorením takej zmluvy a ďalej plnenie súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.
 • 3.2.    Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

4.    DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 4.1.    Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinku práv a povinností zo zmluvy a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných obecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú obecne záväznými právnymi predpismi.

 

5.    ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 5.1.    Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú prepravné spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcu technické služby súvisiace s prevádzkou eshopu, vrátane prevádzky software a ukladania dát. Ďalší príjemcovia Vašich osobných údajov buú tieto spoločnosti PPL CZ s.r.o. (IČ 25194798); Geis CZ s.r.o. (IČ 44567359); Česká pošta, s.p. (IČ 47114983); Uloženka s.r.o. (IČ: 24299162); Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (IČ: 61329266); Techpike s.r.o. (IČ: 03069095); INSOFT s.r.o. (IČ: 04110889); AXIMA, spol. s r.o. (IČ: 18825176); 4kids s.r.o. (IČ: 27236480); Heureka Sopping s.r.o. (IČ: 02387727)
 • 5.2.    Príjemcovia Vašich osobných údajov spracovávaných za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy či iné príslušné orgány v prípadoch, kedy tak správcovi ukladajú obecne záväzné právne predpisy.
 • 5.3.    Správca nemá v úmysle predať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

6.    PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 • 6.1.    Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo výmaz Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov.
  Prístup k osobným údajom tu.
 • 6.2.    Ak by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušené nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorového úradu.
 • 6.3.    Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť.