Obchodné podmienky

A. Úvodné ustanovenia

Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie obchodná spoločnosť Famico s.r.o. so sídlom Všechromy 75, 251 63 Strančice; IČ: 27457494, DIČ: CZ 27457494, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 114242 a touto spoločnosťou prevádzkovaný internetový obchod www.4kids.sk. Adresa pre uplatnenie reklamácií a záručného servisu: Všechromy 75, 251 63 Strančice. Zodpovedná osoba za prevádzku obchodu (zodpovedný vedúci): Jan Nešpor.
Kupujúcim sa pre účely tohto prehlásenia rozumie zákazník internetového obchodu www.4kids.sk. Ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, znamená podčiarknutie textu informáciu o vložení linku na upresňujúci alebo doplňujúci dokument. Taký dokument je vždy prístupný aj nezávisle na týchto obchodných podmienkach a odkaz naň je viditeľne umiestnený na www.4kids.sk. Všetky ceny zobrazované na stránkach internetovej nákupnej galérie sú vrátane príslušnej sadzby DPH. Ak je použitý údaj o cene bez DPH, je táto skutočnosť zreteľne vyznačená tak, že je k údaju o cene pripojený text „bez DPH“. Každý produkt je jednoznačne identifikovaný názvom, prípadne aj názvom prevedenia a cenou. Názov produktu, názvy jednotlivých prevedení a popis produktu sa nemusí zhodovať s oficiálnymi názvami a popismi výrobcu alebo importéra daného produktu a majú iba informatívny charakter. Jedinými záväznými informáciami sú texty, popisky a doporučenia, ktoré na svojich výrobkoch a ich obaloch, prípadne v pôvodnej dokumentácii uvádzajú výrobcovia či importéri daného tovaru.

 

B. Objednávka tovaru, storno objednávky
 

 1. Objednávka uskutočnená prostredníctvom objednávkového systému internetového obchodu www.4kids.sk je záväzná a má povahu návrhu na uzatvorenie zmluvy.
 2. Objednanie tovaru, tj. odoslanie návrhu zmluvy sa deje tak, že kupujúci potvrdí obsah nákupného košíka, tj. prejaví vôľu uzatvoriť zmluvu na nákup tovaru v štruktúre a špecifikácii zhodné s nákupným košíkom, hlavne potom takto odsúhlasí špecifikáciu tovaru, jeho cenu a počet kusov, ďalej potom formu úhrady a spôsob dopravy na miesto dodania. Takto uskutočnená objednávka je prejavom jeho slobodnej vôle.
 3. K uzatvoreniu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim dochádza momentom predania objednaného tovaru kupujúcemu.
 4. Objednaním tovaru podľa bodu 2. týchto obchodných podmienok kupujúci prehlasuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj s Reklamačným poriadkom a prehlásením o Ochrane osobných údajov a že s nimi bezvýhradne súhlasí v znení zverejnenom na www.4kids.sk, tj. v znení platnom a účinnom k momentu odoslania záväznej objednávky. Akékoľvek zmeny a úpravy obchodných podmienok vykonané predávajúcim po uzatvorení kúpnej zmluvy sú voči tejto zmluvy neúčinné.
 5. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnenie požadovaných osobných údajov v registračnom formulári, tj. hlavne takých údajov, ktoré sú nevyhnutné pre vyhotovenie daňového dokladu, vyplnenie záručného listu a predanie tovaru v mieste dodania. Nakladanie s takto získanými osobnými údajmi je realizované tak, aby bolo v súlade so Zákonom č.101/2000 Sb. V registračnom formulári je kupujúcemu ponúknutá možnosť zasielania informácií marketingovej povahy elektronickou poštou na adresu kupujúceho. Odmietnutím tejto možnosti je kupujúci odstránený z adresára pre automatické zasielanie vyššie špecifikovaných materiálov. Osobné údaje sú potom v prípade vyššie špecifikovaného odmietnutia uchovávané výhradne pre potreby identifikácie kupujúceho vo väzbe na správcu daní, ďalej potom pre prípadné reklamácie apod. Pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi sú kupujúcemu taktiež prístupné v dokumente Ochrana osobných údajov.
 6. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári, ak nebolo preukázateľne dohodnuté inak. Miestom dodania je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári, ak nebolo preukázateľne dohodnuté inak. Miestom dodania môže byť po predchádzajúcej vzájomnej dohode aj prevádzka predávajúceho.
 7. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny, a to buď pri predaní tovaru kupujúcemu v mieste dodania tovaru v prípade platby na dobierku, alebo už vlastnou úhradou tovaru platbou vopred vo forme definovanej vo formách úhrady.
 8. Vyplnením registračného formulára alebo objednávky (návrhu zmluvy) či vyplnením osobných údajov na akomkoľvek inom mieste v rámci internetového obchodu www.4kids.sk dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom, zmluvách a o jeho nákupoch. Kupujúci má právo na vymazanie alebo zmenu v štruktúre osobných údajov, a to kedykoľvek o to požiada. Môže tak učiniť kedykoľvek písomne – zaslaním emailovej správy na adresu registracia@4kids.sk, prípadne osobne či telefonicky
 9. Storno objednávky zo strany kupujúceho – kupujúci má právo odstúpiť od objednávky kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to bez akéhokoľvek postihu. Túto požiadavku môže zákazník vzniesť písomne na emailovú adresu: info@4kids.sk alebo telefonicky prostredníctvom infolinky.
 10. Ak dôjde k stornu objednávky kupujúcim (vzťahuje sa taktiež k odstúpeniu od kúpnej zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku) alebo ak dôjde k zániku objednávky z iného dôvodu v dobe, kedy už kupujúci zaplatil kúpnu cenu tovaru alebo podnikol k tomu potrebné úkony, zaväzuje sa predávajúci odoslať príslušnú čiastku späť na účet alebo poštovou poukážkou (podľa dohody zmluvných strán) kupujúcemu do 30 (tridsiatich) dní od odstúpenia od objednávky. Pre zachovanie tejto lehoty na vrátenie už poskytnutých finančných prostriedkov postačí, ak učiní predávajúci v tejto lehote potrebné úkony (napr. učiní príkaz na úhradu alebo vyzve kupujúceho k ich vyzdvihnutiu) smerujúce k ich vráteniu.
 11. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory atď.) si hradí kupujúci sám.
 12. Bez ohľadu na ustanovenie jednotlivých bodov článku B týchto obchodných podmienok si predávajúci vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Ak tak predávajúci učiní a zároveň už došlo k preukázateľnej úhrade kúpnej ceny kupujúcim formou platby vopred, budú tieto prostriedky v súlade s dobrými mravmi bezodkladne vrátené späť na účet kupujúceho.

 

C. Dodacie podmienky
 

 1. Obvyklá lehota pre doručenie tovaru na miesto dodania, a to v štruktúre a počte špecifikovanom v platnej objednávke, predstavuje jeden až sedem pracovných dní, pričom táto lehota začína plynúť v prípade platby na dobierku prvým pracovným dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bola objednávka kupujúcim potvrdená, u hladkých platieb alebo u úhrad platobnou kartou začína lehota plynúť dňom preukázateľného pripísania na účet predávajúceho. V prípade združených zásielok, v ktorých je vyskladňovaných viac položiek rozdielnych sortimentných skupín, určuje lehotu dodania položku s najdlhšou lehotou dodania.
 2. Vo výnimočných prípadoch nezávislých na vôli predávajúceho, kedy ani s vynaložením maximálnej odbornej starostlivosti nie je možné dodržať dodaciu lehotu špecifikovanú v bode 1. týchto Dodacích podmienok, si predávajúci vyhradzuje právo dodaciu lehotu predĺžiť. V takomto prípade sa predávajúci zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o zmene termínu doručenia tovaru.
 3. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na miesto dodania tovaru uvedené v objednávke.
 4. Dopravu na miesto dodania tovaru zaisťuje predávajúci spravidla s využitím služieb tretej osoby, vždy však za podmienok, ktoré sú súčasťou objednávky a na základe voľby kupujúceho uskutočnenej v nákupnom košíku s odkazom na platné ponuky uvedené v sekcii Doprava a Formy úhrady.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť variantu dopravy, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Táto zmena sa však nesmie prejaviť znížením kvality doručenia a zmenou ceny.
 6. Súčasťou dodávky tovaru na miesto dodania nie je predvedenie, inštalácia, zostavenie alebo montáž zakúpeného tovaru.
 7. Faktúra vystavená predávajúcim kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list (záručný list) a je zasielaná elektronickou poštou spolu s číslom zásielky pri expedícii balíčku.

 

D. Reklamácie, zodpovednosť za vady, záručné podmienky
 

 1. Kupujúcemu je doporučené prehliadnuť tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak má tovar vady v dobe jeho predania, je kupujúci oprávnený odmietnuť jeho prevzatie. Vady predaného tovaru, ktoré mal tovar v dobe jeho predania, je kupujúci oprávnený reklamovať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
 2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar dodaný prostredníctvom internetového obchodu 4kids.sk, a to v dĺžke trvania 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od faktického prevzatia tovaru kupujúcim. Táto záručná doba môže byť stanovená aj v dlhšom rozsahu, ak je tak uvedené v popise tovaru na webových stránkach internetového obchodu 4kids.sk a ak tak stanoví i dodávateľ či výrobca tohto tovaru. V prípade, že sa na dodanom tovare v priebehu záručnej doby vyskytnú vady, je kupujúci oprávnený tieto vady reklamovať.
 3. Reklamáciu chýb tovaru oznámi kupujúci ideálne písomne na adresu prevádzky predávajúceho. Pre zjednodušenie Vašej reklamácie doporučujeme nasledujúci postup.
 4. Za neoprávnenú bude považovaná reklamácia v prípade, že k vade došlo používaním tovaru iným spôsobom, ako je uvedené v návode k nemu, bežným opotrebením alebo poškodením, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym skladovaním, neodborným zásahom kupujúceho či tretej osoby alebo v dôsledku živelných pohrôm.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške k vybaveniu reklamácie (v prípade vybavovania reklamácií do zahraničia náhradu poštovného spoločnosť nevypláca). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie.
 6. Ak nie je stanovené alebo dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru príslušnými ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka, v platnom znení a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení. V prípade kupujúceho podnikateľa sa vzájomné práva zo zodpovednosti za vady riadia Zákonom o obchodných korporáciách, v platnom znení, ak nie je dohodnuté inak.

 

E. Práva z vadného plnenia a ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
 

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými záväznými predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec:
  2.1. zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,
  2.2. je vhodná na účel, na ktorý ju kupujúci požaduje as ktorým predávajúci súhlasil, a
  2.3. je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.
 3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že popri dohodnutých vlastnostiach:
  3.1. je vec vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je technických noriem,
  3.2. vec množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, ibaže predávajúci preukáže, že si ho nebol vedomý alebo že bolo v čase uzavretia kúpnej zmluvy upravené aspoň porovnateľným spôsobom, akým bolo urobené, alebo že na rozhodnutie o kúpe nemohlo mať vplyv,
  3.3. je vec dodaná s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, a
  3.4. vec zodpovedá akosťou alebo vykonaním vzorky alebo predlohe, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzavretím kúpnej zmluvy.
 4. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu aj za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa kúpnej zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná kupujúcim a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci alebo poskytovateľ digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu, ak ide o vec s digitálnymi vlastnosťami.
 5. Ustanovenia uvedené v čl. 2 a čl. 3 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 6. Ak sa prejaví vada v priebehu dvanástich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
 7. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami, predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované dohodnuté aktualizácie digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu. Popri dohodnutých aktualizáciách predávajúci zabezpečí, že budú kupujúcemu poskytované aktualizácie, ktoré sú nevyhnutné, aby si vec po prevzatí uchovala vlastnosti podľa čl. 2 a čl. 3 obchodných podmienok, a že bude na ich dostupnosť upozornený
  7.1. po dobu dvoch rokov, ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, a ak je dohodnuté poskytovanie po dobu dlhšiu ako dva roky, po celú túto dobu,
  7.2. po dobu, počas ktorej to kupujúci môže rozumne očakávať, ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytnuté jednorazovo; to sa posúdi podľa druhu a účelu veci, povahy digitálneho obsahu alebo služby digitálneho obsahu as prihliadnutím na okolnosti pri uzavretí kúpnej zmluvy a povahe záväzku.
 8. Ustanovenie čl. 6 obchodných podmienok neplatí v prípade, že predávajúci kupujúceho pred uzavretím kúpnej zmluvy zvlášť upozornil, že aktualizácie poskytované nebudú a kupujúci s tým pri uzatváraní kúpnej zmluvy výslovne súhlasil.
 9. Ak nevykonal kupujúci aktualizáciu v primeranom čase, nemá práva z vady, ktoré vznikli iba v dôsledku nevykonanej aktualizácie. To neplatí v prípade, že kupujúci nebol upozornený na aktualizáciu alebo na dôsledky jej nevykonania alebo aktualizáciu nevykonal alebo ju vykonal nesprávne v dôsledku nedostatku v návode. Ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu a ak sa prejaví alebo ak sa vyskytne vada v čase podľa čl. 7.1 a čl. 7.2 obchodných podmienok, má sa za to, že sú digitálne obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované chybne.
 10. Kupujúci môže vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia. Ak je predmetom kúpy vec s digitálnymi vlastnosťami a ak majú byť podľa kúpnej zmluvy digitálny obsah alebo služba digitálneho obsahu poskytované sústavne po určitú dobu, môže kupujúci vytknúť vadu, ktorá sa na nich vyskytne alebo prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia. Ak má byť plnené po dobu dlhšiu ako dva roky, má kupujúci právo z vady, ktorá sa vyskytne alebo prejaví v tejto dobe. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu oprávnene, doba pre vytknutie vady veci nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať.
 11. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.
 12. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustavení § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 13. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@4kids.sk. Informáciu o vyriešení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 14. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 15. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 16. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
   

F. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu 4kids.sk aj bez udania dôvodu, najneskôr však do 100 (sto) dní odo dňa faktického prevzatia dodávaného tovaru. Odstúpenie od zmluvy je právom kupujúceho, ktoré upravuje občiansky zákonník § 1829 odst. 1, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.
 2. Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odstavca okrem iných zákonných dôvodov predovšetkým v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy bola dodávka tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, ďalej v prípade tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu a rovnako aj v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy bola dodávka audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, ani v prípade dodávky novín, periodík a časopisov. Právo odstúpiť nemá kupujúci ani v prípade, ak bol tovar upravený podľa jeho priania či pre jeho osobu.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odstavca 1 tohto článku obchodných podmienok sa kúpna zmluvy od počiatku ruší, kupujúci vráti už dodaný tovar späť predávajúcemu, najlepšie do 100 dní od odstúpenia od zmluvy. Ak už nie je možné vrátiť všetky predané plnenia, má predávajúci nárok na peňažnú úhradu, ako protihodnotu toho, čo už nemôže kupujúci vrátiť. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.
 4. Ak je spoločne s tovarom kupujúcemu poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, darovacia zmluva ohľadne takého darčeku stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovaru predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do 14 (štrnástich) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy (mimo čiastky dodatočných nákladov na dopravné, ktorú si kupujúci zvolil ako spôsob dodania tovaru a ktorá je odlišná od najnižšieho ponúkaného dopravného predávajúcim), a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
 6. Odstúpenie od zmluvy uskutoční kupujúci ideálne písomne na adresu prevádzky predávajúceho. Pre odstúpenie od zmluvy doporučujeme nasledujúci postup. Vôľu na odstúpenie od kúpnej zmluvy je nutné prejaviť v lehote 100 dní od prevzatia zoží. Formulár pre odstúpenie nájdete tu.
 7. Kupujúci nesie zodpovednosť za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku jeho používania nad rámec bežného vyskúšania. Ak je vrátený tovar poškodený alebo nesie stopy používania, môže predávajúci uplatniť náhradu škody na kupujúcom a započítať si svoj nárok na vrátenú čiastku. Predávajúci, v tomto prípade, preukáže vzniknutú škodu kupujúcemu a kupujúcemu vráti zníženú kúpnu čiastku o svoj nárok.
 8. Kupujúci má ďalej právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez zbytočného odkladu potom, kedy mu bolo predaný či doručený iný tovar, ako si objednal. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravu; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

Adresa pre odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Famico, s.r.o.
Všechromy 75
251 63 Strančice

Česká republika

G. Zľavy a možnosti ich uplatnenia

 1. Predávajúci umožňuje kupujúcemu čerpať akciové a ponúkané zľavy zasielané registrovaným zákazníkom formou zľavového kupónu.
 2. Ak nie je výslovne uvedené inak, tak sa ponúkané zľavy, ktoré sa viažu k zľavovému kupónu, nesčítajú s iným zľavami, tj. nie je možné ich uplatniť zároveň.

 

H. Ochrana osobných údajov
 

 1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštnych dokumentov:

Spracovanie osobných údajov za účelom uzatvorenia zmluvy

Spracovanie osobných údajov a marketing

Export užívateľských dát

I. Elektronická evidencia tržieb
 

 1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
 2. Kupujúci súhlasí s vystavením účtenky v elektronickej podobe.

 

J. Záverečné ustanovenia
 

 1. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné dňom zverejnenia na stránkach internetovej nákupnej galérie www.4kids.sk.
 2. Znenie týchto obchodných podmienok môže byť priebežne upravované, pričom platí, že platné znenie je to, ktoré kupujúci odsúhlasil učinením záväznej objednávky podľa čl. B týchto obchodných podmienok.
 3. Ak nie je v týchto podmienkach uvedené inak, riadi sa zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka so zvláštnym zreteľom k ustanoveniam týkajúcim sa uzatvárania zmlúv za použitia prostriedkov komunikácie na diaľku.
 4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v zmysle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.
 5. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@4kids.sk. Informáciu o vyriešení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.
 6. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov online nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporu medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 7. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).
 8. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.
 9. Na našich stránkach môžeme využívať nasledujúce reklamné systémy a analytické nástroje: Google AdWords, Facebook, Google Analytics, Seznam.cz Sklik , Hotjar. Pri ich využití platí, že ide o obmedzené dáta bez osobne identifikovateľných údajov.

Tieto obchodné podmienky boli publikované dňa 20. septembra 2023 o 11:00 hod, od tejto chvíle sú platné a účinné.