Reklamácia

Reklamačný poriadok* je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok internetového obchodu www.4kids.sk.
Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade oprávnenej reklamácie vad tovaru učinenej kupujúcim, prijme také riešenie, ktorá maximálne zjednoduší a zrýchli vyriešenie reklamácie.

Predávajúcim sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie obchodná spoločnosť Famico s.r.o. so sídlom Všechromy 75, 251 63 Strančice; IČ: 27457494, DIČ: CZ27457494, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 114242 a touto spoločnosťou prevádzkovaný internetový obchod www.4kids.sk

Kupujúcim se pre účely tohto prehlásenia rozumie zákazník internetového obchodu www.4kids.sk.

Ak nie je v tomto reklamačnom poriadku uvedené inak, znamená podčiarknutie textu informáciu o vložení linku na upresňujúci alebo doplňujúci dokument. Taký dokument je vždy prístupný aj nezávisle na tomto prehlásení a odkaz naň je viditeľne umiestnený na www.4kids.sk.

Adresa pre vrátenie reklamovaného tovaru:
Famico s.r.o.
Všechromy 75
251 63 Strančice

Akákoľvek reklamácia je pre kupujúceho vždy vecou nepríjemnou. Internetový obchod www.4kids.sk si je toho plne vedomý a v záujme spokojnosti svojich stávajúcich aj budúcich zákazníkov prijíma vždy také riešenia, ktoré maximálne zjednodušia a urýchlia vyriešenie reklamácie.

Pre oznámenie reklamácie využite online formulár. Reklamovať tovar môžete tiež telefonicky alebo písomne.

V prípade telefonickej a písomnej reklamácie postupujte takto:

 1. Zavolajte nám na linku zákazníckeho servisu a zdeľte svoj úmysel reklamovať tovar alebo zašlite informačný email s popisom závady tovaru na adresu reklamacie@4kids.sk

 2. Najneskôr do 2 pracovných dní Vám bude odoslané zdelenie adresy najbližšieho autorizovaného servisu reklamovaného produktu. Pre prípad, že daný výrobok bude nutné z dôvodu absencie autorizovaného servisu odoslať späť predávajúcemu, môžete využiť ponuku zvozu reklamovaného tovaru našim zmluvným prepravcom, ktorý pre Vás spoločnosť Famico s.r.o. po vzájomnej dohode objedná. Cena dopravného je 67 Kč. V prípade, že nevyužijete možnosť doručiť reklamovaný tovar prostredníctvom zmluvného prepravcu Famico s.r.o., je možné tovar doručiť ľubovoľným spôsobom na adresu prevádzky predávajúceho. V oboch prípadoch hradí prepravné náklady predávajúci a to za predpokladu, že bola reklamácia uznaná ako oprávnená.

 3. Potom, čo bol reklamovaný tovar doručený do prevádzky predávajúceho, je tejto reklamácii pridelené unikátne poradové číslo. Potvrdenie o zahájení reklamačného konania je obratom odoslané na kontaktnú emailovú adresu. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní.

 4. V záujme urýchlenia Vašej reklamácie doporučujeme:

  1. adresovať zásielku priamo na distribučný sklad predávajúceho (adresa je uvedená na daňovom doklade a na www.4kids.sk v kontaktoch pod záložkou 4kids)

  2. zaslaný balík výrazne označiť „REKLAMÁCIA“

  3. vložiť do zásielky kópiu daňového dokladu dokladajúceho zakúpenie reklamovaného predmetu (v prípade, že už daňový doklad nevlastníte alebo ho nemôžete nájsť, vložte do zásielky také údaje, na základe ktorých budeme schopní konkrétny obchodný prípad dohľadať v našich záznamoch)

  4. vložiť do zásielky stručný popis závady

  5. v prípade, že zásielku odosielate bez využitia ponuky zvozu prostredníctvom nášho zmluvného prepravcu, doporučujeme zásielku poistiť a zaslať s podacím lístkom či iným dokladom preukazujúcim jej odoslanie

 5. Predávajúci vás bude bez zbytočného odkladu informovať o priebehu reklamačného konania, najmä o záveroch expertného posúdenia oprávnenosti reklamácie. V prípade potreby konzultovať ďalší postup bude predávajúci kupujúceho bezodkladne kontaktovať.

 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zadať autorizovanému servisu pokyn k priamemu odoslaniu opraveného reklamovaného tovaru na adresu uvedenú v sprievodke.

 7. V prípade, že reklamácia nebude vyriešená v zákonnej lehote 30 dní, má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy a náhradu v plné výške.

 1. Záručná doba na všetky predávané produkty predstavuje 24 mesiacov.

 2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 3. Kupujúcemu doporučujeme prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí.

 4. Prípadné mechanické poškodenie obalu výrobku počas dopravy môže byť spojené aj s poškodením výrobku ako takého.

 5. Všetok tovar je zo strany predávajúceho poistený proti škodám, ktoré nastanú počas prepravy. V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru bezprostredne pri predaní prepravcom, doporučujeme kupujúcemu, aby prepravcu požiadal o vyhotovenie záznamu o poškodení tovaru počas prepravy.

 6. Pred prvým použitím tovaru doporučujeme kupujúcemu preštudovať návod a záručné podmienky. Pri používaní výrobku v rozpore s návodom nenesie predávajúci zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym použitím.

 7. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov) spôsobené používaním.

 8. V prípade, že kupujúci zistí rozpor medzi tovarom a kúpnou zmluvou, má právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. S odkazom na požiadavky kupujúceho je možné takto vzniknutý rozpor odstrániť výmenou veci alebo jej opravou.

 9. Ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo môže od zmluvy odstúpiť.

 10. Postup podľa bodu 8 tohto reklamačného poriadku nie je možné uplatniť, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou preukázateľne vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 11. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má kupujúci nárok na zjednanie nápravy

  1. bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu zodpovedajúcemu zmluve prostredníctvom opravy

  2. primeraným znížením kúpnej ceny

  3. náhradným dodaním tovaru

  4. odstúpením od zmluvy

Najskôr môže kupujúci požadovať u predávajúceho bezplatnú opravu alebo výmenu tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru iba vtedy, ak to je vzhľadom k povahe veci úmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už uhradená čiastka späť.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný subjekt - odlišný od predávajúceho – subjekt autorizovaný výrobcom alebo importérom k uskutočneniu záručných opráv a prevádzka tohto subjektu je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujúci právo na opravu u tohto autorizovaného subjektu.


* Reklamačný poriadok sa vzťahuje na koncových zákazníkov. Ustanovenie nie je možné použiť pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom-fyzickou osobou alebo právnickou osobou a nakupuje tovar za účelom ďalšieho predaja alebo ho hodlá použiť v rámci svojho predmetu podnikania ako prostriedku k udržaniu a zaisteniu príjmov. V takomto prípade sa vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.

Nadmerné používanie hračiek napr. v detských kútikoch, školských zariadeniach, používanie hračiek na trhoch alebo požičiavanie hračiek môže viesť k značnému skráteniu obvyklej životnosti produktu, čo nie je možné chápať ako skrytú vadu výrobku alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou uzatvorenou predajom daného výrobku.

Nahor