Odstúpenie od zmluvy

Možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy trvá 100 kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci deň po prevzatí tovaru.

Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho bez udania dôvodou sa deje tak, že kupujúci tento svoj úmysel zdelí predávajúcemu najneskôr v posledný deň, v ktorom je tak možné urobiť. Môže tak urobiť telefonicky, písomne či osobne.

 • Náklady na dopravu spojené s vrátením tovaru hradí, v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, kupujúci a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť pre svoju povahu vrátený obvyklou poštovou cestou.
 • Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy doporučujeme využiť formulár uvedený tu.
 • Ak kupujúci nevyužije formulár, v oznámení o odstúpení od kúpnej zmluvy doporučujeme uviesť číslo objednávky/faktúry a číslo bankového účtu.
 • Vrátenú zásielku je nutné dôkladne zabaliť, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy.
 • Vrátený tovar by nemal javiť známky používania.
 • Ak kupujúci vracia produkt, ku ktorému bol v akcii pripojený darček zdarma, je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
 • Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 • V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy má spotrebiteľ nárok iba na vrátenie finančných prostriedkov za dopravné v najnižšej ponúkanej výške (v prípade, že si zvolil drahší spôsob dopravy).
 • Tovar zaslaný kupujúcim (z titulu odstúpenia od zmluvy) formou dobierky nebude predávajúcim prevzaté.
 • Ak je kupujúcim fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, riadia sa vzájomné vzťahy príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. V tomto prípade nie je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 100 dní.
 • S odkazom na príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka kupujúci – fyzická osoba nepodnikateľ - nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  • na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
  • na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa,
  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovar, ktorý podlieha rychlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu,
  • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak spotrebiteľ porušil ich originálny obal,
  • na dodávku novín, periodík a časopisov,
  • softwarové licencie zasielané elektronickou poštou (emailom)
 • Predávajúci si v nižšie špecifikovaných prípadoch vyhradzuje právo jednostranne a bez náhrady odstúpiť od návrhu kúpnej zmluvy:
  • u kupujúceho, ktorý si ako formu úhrady zvolil bankový prevod a neuhradil kúpnu cenu v termíne do 7 dní od uskutočnenia objednávky
  • u kupujúceho, ktorý opakovane nepreberá objednané zásielky a svojim konaním tak spôsobuje predávajúcemu škodu

Adresa pre odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Famico s.r.o.
Všechromy 75
251 63 Strančice
Česká republika